Skyddsrums­kontroller

Status på Skyddsrum vid ägarbyte

Skyddsrum är normalt placerade i byggnader. När en byggnad som inrymmer skyddsrum säljs följer ansvaret för skyddsrummet med till den nya ägaren. Det gäller då att vara medveten om detta förhållande för att undvika kostnader på grund av att man inte undersökt förekomsten av skyddsrum och vad det innebär.

Vid fastighetsöverlåtelse måste köparen låta undersöka fastigheten, i annat fall går det inte att åberopa fel eller avvikelser i efterhand. Finns det fel och brister på ett skyddsrum så följer ansvaret för dessa med i köpet om de inte åtgärdas innan överlåtandet.

Det undersökningsansvar som köparen har kan tillgodoses genom att köparen låter utföra en särskild statusbesiktning av skyddsrummet. Denna ska då utföras enligt checklista fastställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Tillsyn av Skyddsrum

Enligt 4:21 kan kontroll av skyddsrum ske dels som skyddsrumstillsyn, dels som skyddsrumskontroll. Som underlag för till- synen ska uppgifter från Skyddsrumsregistret användas.

Skyddsrumstillsyn ska utföras i enlighet med vad som sägs i publikationen Skyddsrumskontroll (SK), utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid en skyddsrumstillsyn kontrolleras endast ett antal utvalda detaljer och registeruppgifter i det aktuella skyddsrummet. Fullständig kontroll görs först vid en skyddsrumskontroll.
 
Skyddsrumstillsyn utförs även i samband med att ett skyddsrumsyttrande görs enligt 9:21 samt när ett skyddsrumsintyg enligt 9:23 utfärdas. Syftet med tillsyner är att snabbt kunna uppdatera grundläggande data för skyddsrummen samt få en bild av om det är påkallat att tidigarelägga kontroll enligt 4:24. 

Kontroll av Skyddsrum

Enligt 4:21 kan kontroll av skyddsrum ske dels som skyddsrumstillsyn, dels som skyddsrumskontroll. Som underlag för till- synen ska uppgifter från Skyddsrumsregistret användas. 
Skyddsrumstillsyn ska utföras i enlighet med vad som sägs i publikationen Skyddsrumskontroll (SK), utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid en skyddsrumstillsyn kontrolleras endast ett antal utvalda detaljer och registeruppgifter i det aktuella skyddsrummet. Full- ständig kontroll görs först vid en skyddsrumskontroll. 

Skyddsrumstillsyn utförs även i samband med att ett skyddsrumsyttrande görs enligt 9:21 samt när ett skyddsrumsintyg enligt 9:23 utfärdas. Syftet med tillsyner är att snabbt kunna upp- datera grundläggande data för skyddsrummen samt få en bild av om det är påkallat att tidigarelägga kontroll enligt 4:24.

Källtexter msb.se

Skyddsrum­ssakkunnig

Freddie Johansson Certifierings nummer SRG 1207 Allmän behörighet

MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vi utför följande för fastighetsägare:

  • Skyddsrums status vid ägarbyte
  • Skyddsrumsyttrande
  • Avvecklings besiktning
  • Skyddsrumstillsyn
  • Skyddsrumskontroll